www.crossfit77feet.com garantitza la privacitat i confidencialitat de les dades personals dels usuaris registrats i manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria es trobi vigent en cada moment, en la actualitat, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

No farem servir les dades dels nostres socis, incloent sense caràcter l’imitatiu, el seu nom i cognoms, adreça, número de telèfon y adreça de correu electrònic, mes que per a la gestió del seu registro.

També podrem informar-li de les novetats que tinguin relació amb els serveis i millores, Si així Ell ho decideix, oferint-li la opció de subscriure’s al nostre sistema electrònic de Difusió

www.crossfit77feet.com no fa servir “cookies” que puguin fer us no consentit de les dades personals